Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.valo-online.events, alsmede bij de dienstverlening van Valo Online Events.

Valo Online Events respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Valo Online Events in haar rol jegens de opdrachtgever aangemerkt als verwerker. Daarom vindt je in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Valo Online Events van je verwerkt en wat Valo Online Events met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt Valo Online Events je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Valo Online Events en worden gebruikt om de door jou gevraagde dienstverlening aan je te kunnen leveren.

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Valo Online Events. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder jouw toestemming, tenzij Valo Online Events daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Valo Online Events.

De persoonsgegevens

Valo Online Events verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer een onderneming gebruikmaakt van de dienstverlening voor het streamen van webinars, seminars maar ook voor het verzor-gen van bedrijfsvideo’s:

• Bedrijfsnaam.
• Adresgegevens.
• KvK-nummer.
• Telefoonnummer.
• E-mailadres.
• Bankrekeningnummer.

Wanneer Valo Online Events gebruikmaakt van een freelancer, dan verwerkt Valo Online Events de volgende gegevens:

• Bedrijfsnaam.
• Adresgegevens.
• KvK-nummer.
• Telefoonnummer.
• E-mailadres.
• Bankrekeningnummer.

Wanneer de website van Valo Online Events wordt bezocht, dan verwerkt Valo Online Events de volgende gegevens:

• Google analytics.

Wanneer je gebruikmaakt van dienstverlening waarvoor WebinarGeek wordt gebruikt, dan verwerkt Valo Online Events de volgende gegevens:Voor- en achternaam.

• E-mailadres.
• Online gedrag.
• Online acties binnen het webinar.

Wanneer je gebruikmaakt van dienstverlening van livestreams, dan verwerkt Valo Online Events de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam.
• E-mailadres.
• Chatgegevens.

De AVG-grondslagen

Grondslag 1 – Toestemming
Valo Online Events vraagt toestemming aan haar opdrachtgevers voor het gebruik van (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer de opdrachtgever gebruikmaakt van de dienstverlening voor het streamen van webinars, seminars of het streamen van een algemene ledenvergadering, dan dienen zowel de opdrachtgever als de deelnemers van de dienst akkoord te geven op de verwerking van de persoonsgegevens.

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven. De opdrachtgever duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd. De identiteit van Valo Online Events is tevens in de opdracht-bevestiging vermeldt.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Jouw persoonsgegevens worden door Valo Online Events verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening.

De bewaartermijnen

Valo Online Events voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Valo Online Events bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de be-treffende dienstverlening.

De beveiligingsmaatregelen

Valo Online Events heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw per-soonsgegevens. Zo maakt Valo Online Events onder andere gebruik van beveiligde computers en software.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage.
  • Recht op rectificatie en aanvulling.
  • Recht op vergetelheid.
  • Recht op beperking van de verwerking.
  • Recht van bezwaar.

Valo Online Events heeft een procedure opgesteld voor het geval dat je verzoekt om een voor jou toekomend recht uit te oefenen. Wanneer je gebruik wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@valo-online.events. Valo Online Events zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies

Google Analytics

Valo Online Events gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt. De verkregen informatie wordt door het betreffende bedrijf opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zo-ver deze derden de informatie namens Google verwerken. Valo Online Events heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Valo Online Events en op de website. Valo Online Events kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

© Valo Online Events 2022